جعبه پیتزا

جعبه پیتزا گرافت

  • قیمت چاپ جعبه های پیتزا به تومان می باشند.
  • قبل از سفارش هماهنگی های لازم انجام شود.
  • کلیه قیمت ها بروز می باشند.
  • در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.
مینی
3/7×19/5×20
13/000 15/000 16/000 18/000
3.000 نسخه
تکنفره23
3/8×23/5×22/5
14/000 16/000 17/000 19/000
5.000 نسخه
تکنفره 24 (استاندارد)
4×23/5×23/5
15/000 17/000 18/000 20/000
3.000 نسخه
دونفره 27 استاندارد
4×27×27
19/000 21/000 22/000 24/000
3.000 نسخه
ایتالیایی30
3/7×29/2×29/2
22/000 23/000 25/000 26/000
3.000 نسخه
آمریکایی30
4/3×30×30
26/000 29/000 30/000 33/000
5.000 نسخه
خانواده32
4/1×32×32
27/000 30/000 32/000 34/000
5.000 نسخه
خانواده34
4/6×33/4×34
29/000 32/000 34/000 37/000
3.000 نسخه

جعبه پیتزا گرافت